Tin công ty thành viên
  • Thông tin về Đại hội cổ đông Công ty CP Điện tử Biên Hòa 2010 (10/05/2010)
    Ngày 27-4-2010, Công ty CP Điện tử Biên hòa đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2010. Đến dự đại hội có các cổ đông sở hữu và đại diện cho 65,58% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nghe các báo cáo về tình hình và kết quả SXKD năm 2009 và kế họach 2010, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm tóan, báo cáo của Ban kiểm sóat và tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2009. Sau khi nghe các báo cáo, các cổ đông đã có nhiều ý kiến góp ý cho Ban điều hành Công ty về việc xây dựng các chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu SXKD cũng như việc họach định chiến lược dài hạn cho Công ty trước những khó khăn rất lớn của thị trường hàng điện tử, là ngành hàng truyền thống của Belco.